31 – Misaotra Anao, izahay ry Ray

1. Misaotra Anao, izahay ry Ray,
Fa sitrakao homena ho anay
Ny Zanakao Malalanao,
‘Lay Tokanao, no he natolotrao.
Atolotray ny saotranay,
O! raisonao anie Jehovah Ray.

2. Misaotra Anao, Jesosinay,
Ny fitiavanao tsarovanay:
Nalatsakao ny rànao soa
Hanavotra aina ny mpanota voa;
Atolotray ny saotranay,
Ka raisonao e, ry Jesosinay.

3. Misaotra Anao, Fanahy koa,
Mamelona sy monina ao am-po,
Havaozy ao anaty ao
Ho tonga lapanao madio sy vao.
Atolotray ny saotranay
Ka raiso, ry Fanahy tokinay.