32 – Misaotra Anao Izahay

1. Misaotra Anao Izahay,
Jehovah Tompo ô!
Fa efa naharay
Ny soa taminao.
Ka lalandava no
Hisaoranay Anao
Ho eo am-bavanay
Tokoa ny Teninao.

2. Fa reharehanay
Sy famonjena koa
Ny Tompo tia anay,
Tsy manam-paharoa.
Ny fandresena soa,
Ny fiononam-po
Dia avy taminao
Ka hery manavao.

3. Ny olo-mino Anao
Sy ireo mpanomponao
Na velona na maty,
Dia misaotra Anao.
Ka sambatra tokoa
Fa manana Anao
‘Zahay, ry reharehan’
Ny fanahy ô!