33 – Tompo ô, tsy takatray

1. Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.
He, mpanota izahay
Nefa hasoavinao;
Avotr’aina azonay;
Misaotra no atao.

2. Tompo ô, Mpanjakanay
Fatratra ny herinao
Ts’isy zavatra izay
Mahasakana Anao!
Nefa mora fo Hianao
Fa mandefitra aminay,
Koa dia misaotra Anao
Fa afaka izahay.

3. Tompo Andriamanitray,
Avy izahay izao
Raiso ny fiainanay;
Anao, ka anjakao.
Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.