34 – Tompo ô, Tsitoha

1. Tompo ô, Tsitoha,
Zanaharinay
Asan-tananao re
‘Zao rehetra izao
Mahagaga indrindra
Ny fahaizanao
Entinao mitondra
sy miasa ao.

2. Hianao, Jehovah
Ao mandrakizay,
Na miovaova
‘zao rehetra izao,
Mahagaga indrindra
Ny fitiavanao
Tsy mba mety miova,
Na mandao anay.

3. Ray niandohana
Fony fahizay;
Mbola hiafarana
Koa rahotrizay.
Raiso moramora
Re ny zanakao,
Raha tonga ny ora
Hiantsoanao.