35 – Isaoranay, ry Ray

1. Isaoranay, ry Ray,
Ny fitiavanao;
Fa indro, azonay
:,: Ny taom-baovao :,:
Ry Tompo ô! Ambeno
‘Zao fifalionaizao
Ka aoka re ho feno
Ny hasoavanao.

2. Ny taona vao lasa
Nipaoka olon-tsoa
Ireny mba nikasa
:,: Mba ho tafita koa :,:
Ny fitondrana anefa
Afeninao, ry Ray!
Ka nony miantefa
Vao sina izahay.

3. Fanahy ô, avia
Hitari-dalana e!
Mandroso izao ny dia,
Hamaky rano be
Ny herinao tsy lefy
No tanjaky ny fo;
Ka ampy mba ho fefy,
Raha avy ny manjo.

4. ltoero, Jeso tia,
Ny sambonay re!
Na tony na maria,
:,: ‘Ty ranomasim-be :,:
Raha Hianao no hita
Tsy fefika izahay
Ambara-piampita
Ary an-tratran-dRay.