36 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao

1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao?
Mifamatra tamin’aina ny fitiavanao
Ny vahoaka sesehena
‘Zay nahazo famonjena
no hider’llay Mpamonjy soa.

Fiv : :,: Jeso no derao :,:
‘Zay nataony ambarao
Jeso no derao.

2. Fiadanana nafoin’i jeso Tomponay,
F’efa tonga ny fotoana,
Sitraky ny Ray
Olom-bery nozahany
Ny fatorany vahany
Hajambana koa nalany Tsy ho ao.
Jeso no derao, sns…

3. Hoderaina lalandava Ny Anaranao,
Fa ny aizina nisava
Eo imasonao;
Na tsy tian’ny sasany aza
Ny Anaranao malaza,
‘Zaho koa hankalaza Azy re
Jeso no derao, sns…