11 – Endrey ny voninahitrao

1. Endrey ny voninahitrao,
Ry Ray Tsitoha ô!
Endrey ny fiandriananao,
Hajainay eram-po!

2. Ny herinao, ny andronao,
Dia mandrakizay!
Ny lanitra mitsaoka Anao
Ry Andriamanitray!

3. Ny tavanao mamiratra
Ny fahamasinanao
Sy hery tapitr’ohatra,
Ny fahendrenao soa.

4. Endrey, mahatahotra aho izao
Ry Tompo masina ô!
Mangovitra eo imasonao
Sao dia lavinao

5. Na dia ambony Hianao,
Dia nidina amiko
Nitondra fihavanana,
Ka dia mba tiako.

6. Koa aiza re no misy ray,
Mitovy aminao;
Mikarakara tsara anay
Izay natsanganao

7. O, mahagaga Hianao,
Ry Tompo tia anay,
Ny fonay dia hatoky Anao
Ambara-podinay.