13 – Misaora ny Mpahary

1. Misaora ny Mpahary,
Tsarovinao ny asany !
Misaora ny Mpahary,
Derao ny soa vitany !
Ny helokao rehetra
Dia voavelany,
Fa tsy mba misy fetra Ny fitiavany,
Ny Zanany nafoiny
Mba ho Mpamonjinao,
Ka hianao nantsoiny
Handray ny aim-baovao.
———————
Remercie le Créateur
Souviens toi de ses œuvres !
Remercie le Créateur
Loue ses bienfaits !
Tous tes péchés
Il a pardonné
Car son Amour n’a pas de fin,
Il a sacrifié son Fils
Pour être ton Sauveur,
Voilà pourquoi Il t’a appelé
Pour recevoir la vie nouvelle

2. Ny toky izay nomeny
Sy ny fahasoavana,
Maharitra ireny,
Tsy manam-pahataperana;
Avelany tokoa
Ny hatezerany,
Ka tsy mba hahavoa
Antsika olony,
Fa Izy mahalala
Ny toetsika aty,
Ka tena Ray mandala
Antsika zanany.
———————
Sa fidélité
Ainsi que sa grâce,
Perdurent,
Et n’ont pas de fin;
Il délaisse réellement
Sa colère
Qui ne nous atteindra pas
Nous son peuple,
Car Il connaît
Comment nous sommes
Et Il est le Père qui nous épargne
Nous ses enfants

3. He, toy ny voninkazo
Ny ain’ny olombelona,
Tsy ela dia malazo
Ka tena mora levona,
Fa Jeso manan-kery
Hamoha fasana,
Tsy hisy izay ho very
Ny olo-masina;
Isika vovotany
No namboariny
Hiombom-panjakana
Sy laza aminy.
———————
Comme une fleur
Est la vie de l’homme
Elle se fanne vite
Et meurt facilement,
Mais Jésus est puissant
Pour ouvrir le tombeau,
Aucun de ses saints
Ne seront perdus
Nous sommes poussière
Qu’il a façonnée
Pour entrer dans son Royaume
et dans Sa gloire

4. Misaora ny Mpahary,
Ry tany sy ry lanitra !
Ry zava-boahary,
Derao, Andriamanitra !
Ry irany mahery
Manao ny sitrany,
Ry zanany izay very,
Kanefa hitany,
Misaora Azy ary,
Fa heniky ny soa,
Misaora ny Mpahary,
O, ry fanahiko !
———————
Remercie le Créateur
Ô Terre et Ciel !
Que toute la nature
Te loue, Ô Dieu !
Toi son envoyé puissant
Qui fait Sa volonté,
Toi son enfant perdu,
Qu’Il a pourtant retrouvé,
Remercie Le alors
Car tu débordes de ses grâces
Remercie le Créateur,
Ô toi mon âme !

Translation by Uthando