14 – O, ry tany rehetra avia izao

1. O, ry tany rehetra, avia izao
Hidera ny Tompo Mpanavotra anao
Ny Tompo miantso antsika hankao
Anatrehany mba hohasoaviny ao:

Fiv : Dera, laza, anie, Voninahi-dehibe,
Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o! Amen.

2. He, Jehovah miantra antsika izao
Ka dia manolotra antsika indray
Ny endriny mbamin’ny aina vaovao;
Eny, Izy manaiky tokoa ho Ray
Dera, laza, sns…

3. Asandrato ny feo hihoby hoe:
Isaorana mandrakizay Hianao
Ry Tompo mahery, Izay manome
Ho anay olom-bery ny aina vaovao:
Dera, laza, sns…