16 – Avia, ry vazantany ô!

1. Avia, ry vazantany ô!
Sy mponina ao an-danitra
Miraisa feo ka mihirà
Ny fanavotan-dehibe,
:,:Zay amonjena marobe
Dia vita re ka miderà.:,:

2. Avia, ry fiangonana ô!
Mba asandrato re ny feo
Hidera ny Mpanavotra;
Na aty an’efitra aza izao,
:,: Hirao am-pandehanana
Ny hira soan’i Ziona :,:

3. Avia, ry voavonjy ô!
Ka mifalia avokoa,
Fa afa-doza hianareo;
Miraisa feo ka mihirà
:,: Derao, derao fa mendrika
Ilay nanavotra anareo :,:

4. Avia, ry olom-bery ô!
Izay mandre ny teny soa
Hoe: “Manatòna Ahy ‘zao”;
Anio ny Tompo mba fidio
:,: Ny fitiavany valio;
Ny fiderany koa hirao :,: