17 – Haja sy voninahitra

1. Haja sy voninahitra
Omena an’Andriamanitra,
Fa Izy ihany no mahefa
:,:Izay s it raky ny font’:,:

2. Masina, tsy azo haratsiana;
Mahery, tsy azo resena;
Marina, tsy azo laingaina;
Hendry tsy azo fitahina

3. Ny am-po toy ny am-bava;
Ny maizina toy ny mazava;
Ny takona toy ny miseho;
:,: Tsy misy àry tsy hitany.:,:

4.Tsy miova ny fombany;
Lehibe ka tsy oharina;
Tia, tsy azo arovana;
:,: Miantra tsy azo ferana :,:

5.Saotra amam-bavaka atao
Dera sy laza ho azy;
Izy no ivavahana,
:,: Fa anton’izao tontolo izao :,: