18 – Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay !
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay !

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoa Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay !
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay !

3. Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao
Ry Tompo mpanasoa anay !
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo mpanasoa anay !

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay !
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay !

5. Rehefa halainao izahay
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao !
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao !