18 – Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay!
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay!

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoà Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay!
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay!

3.Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao!
Ry Tompo Mpanasoa anay!
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo Mpanasoa anay!

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay!
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay!

5. Rehefa alainao izahay,
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao,
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao.