20 – Tsaroanay tokoa izao

1. Tsaroanay tokoa izao
Ny soa be noraisinay
Tsy tapaka avy taminao,
Ry Andriananaharinay !

2. Ny lasa itodihana
Dia mampiseho avokoa
Ny tanam-pitiavana
Miahy sady manasoa !

3. He koa ‘ty andronay ity
Izay diavinay izao,
Dia voahodidina ery
Ny fitahiana aminao !

4. Dia tokinay tokoa izay
Fa mbola ho arovanao
Anio, ampitso, rahatrizay,
Izay miankina Aminao !

5. Ka dia mba velomy re
Aty anatinay ny fo
Hahay misaotra Anao anie,
Ry Rainay be famindram-po !