3 – Isaorana anie Andriamanitsika

1.Isaorana anie Andriamanitsika,
Fa fitahiam-be Omeny ho antsika
Hatreo ambohoka
Ka mandraka antitra,
Isika henika
Ny soan’ny lanitra.
———————
Bénissons notre Dieu
Car Il nous accorde de nombreuses bénédictions
Dès le sein maternel
Jusqu’à notre vieillesse,
Nous sommes comblés
des biens célestes.

2.Tsy mety tapitra na lany ny hareny,
Tsy hita faritra ny sisa izay homeny;
Fanahy sambatra
Sy fo miadana
No efa santatra
Izay ananana.
———————
Toutes ses richesses sont intarissables.
Ce qu’il nous donne en plus est sans limite :
Un esprit heureux
Et un cœur en paix
sont déjà les prémices
de nos biens.

3. Ny Ray sy Zanaka sy ny Fanahy koa,
Derain’ny masina ho Tompo iray tokoa;
Andriamanitray
Be fahasoavana
No anateranay
Izay fisaorana.
———————
Le Père, le Fils et le Saint Esprit,
Tous les saints célèbrent le seul Seigneur;
À notre Dieu plein de bonté
nous apportons notre reconnaissance.