AN 1 – Masina, Masina

Masina, Masina
Jehovah Tompo!
Feno ny voninahitrao
Izao rehetra izao,
ry Tompo ô! Amena.