742 – Zanahary no mahela

1. Zanahary no mahela
Izay fe-toana iainanay,
Ka miantra sy mamela
Tombon’andro ho anay
:,: Nefa vitsy, :,:
No ho andronay aty.

2. Betsaka ny andro lany
Nanaranam-po izao ;
Misy feo manontany :
“Vita va ny asanao ?”
:,: Miezaha,:,:
Avy re ny alim-be.

3. Mamindrà fo, Zanahary
Mamelà ny helokay !
Tompo, aza mba manary,
‘Ndrao ho very izahay ;
:,: Mihainoa :,:
Ny mifona aminao !

4. Ry Jehovah manomeza
Izay ilainay olonao ;
Mitahia, mampahereza,
Mba ho tonga ao aminao !
:,: Ka hahazo :,:
Satro-boninahitra ao.