742 – Zanahary no mahela

1. Zanahary no mahela
Izay fe-toana iainanay,
Ka miantra sy mamela
Tombon’andro ho anay.
:,: Nefa vitsy, :,:
No ho andronay aty.

2. Betsaka ny andro lany
Nanaranam-po izao;
Misy feo manontany:
“Vita va ny asanao?”
:,: Miezaha,:,:
Avy re ny alim-be.

3. Mamindrà fo, Zanahary!
Mamelà ny helokay;
Tompo! Aza mba manary,
‘Ndrao ho very izahay;
:,: Mihainoa :,:
Ny mifona aminao.

4. Ry Jehovah! Manomeza
Izay ilainay olonao;
Mitahia, mampahereza,
Mba ho tonga ao aminao.
:,: Ka hahazo :,:
Satro-boninahitra ao.