744 – He! Ny andro mora lasa

1. He! Ny andro mora lasa,
O, ry mpivahiny ô!
Tsy ho ela, kely sisa,
Dia hody hianao!
Tsy mba fantatrao akory,
Izay hahafatesanao:
Koa aza mba matory,
Sao ho very hianao.

2. Miomàna, ry sakaiza,
Aza mba tamàna aty,
Fa ny eto tsy mateza,
Miaingà mba ho ary!
Ao ny Tomponao, Jesosy,
Hampihaingo tsara anao
Fa ny rany no mamotsy
Ny akanjo ho anao.