745 – Henoy ry Jeso Tompo

1. Henoy ry Jeso Tompo:
Ny fitarainanay,
Fa amin’alahelo
No ipetrahanay;
Ny fonay mba maniry
Hitovy aminao,
Kanefa be ny ratsy
Misakana anay.

2. Nateraky ny nofo,
Ka nofo izahay;
Nanompo tompo ratsy,
Ka very hatrizay!
Ny razanay nanota
Ka nodimbiasanay:
Ry Tomponay Tsitoha,
Havaozy izahay!

3. Ny asam-pamonjena
Natolotra Anao;
Tsy hisy tsy ho vita
Izay natombokao;,
Raho resy avokoa
Ny fahavalonao,
Hiposaka tokoa
Ny tena taom-baovao!

4. Ny tavanao malala,
Ry Jeso Tomponay,
Ho tena masoandro,
Izay hifalianay.
Ry nosatrohan-tsilo,
Faingàna Hianao,
Hanangana ny maty,
Hitondra aim-baovao!