718 – He torimaso mamy

1. He torimaso mamy
No atolory ahy
Ry Raiko mpiandany
Sy herin’ny fanahy
Ny sandrinao mahery
No hiampofo ahy
Ny masonao mijery
Manala ahiahy.

2. Ny otako androany
Koseho, Raiko ô!
‘Reo ory mitomany
Ampaherezonao.
Ny havako rehetra
Sy ny sakaiza koa,
Tahio tsy hanjoretra
Ampifalio tokoa.

3. Ireo sahiran-tsaina
Sy mandry fotsy izao
Ny kivy, mitaraina
Vonjeo, ry Tompo ô!
Ireo marary maro
Sy ny mpitsabo koa,
Tahio, ry Mpiaro,
Arovy tsy ho voa.

4. Hianao no tokinay
Ka dia hatory izao
Ireto nofonay
Am-pelatananao.
Sakano re ny ratsy
Mba tsy hamely izao
Ry jeso Mpiambina ahy
Sy voninahitra ô!