719 – Efa lasan-davitra

1. Efa lasan-davitra
Ka hariva izao ny andro;
Hianao no Masoandro,
Ry Andriamanitra.
Mba arovinao ny aiko,
Fa atolotro Anao,
Ampidiro ao am-poko
Izao ny fiadanana!

2. Raiso ny fisaorako,
Ka tondrahy ranon’aina
Ny fanahy aman-tsaina,
Mba ho velona izao.
Dia hamoa voa tsara
Amiko ny teninao,
Ka ho tiako hambara
Ny fahasoavanao.

3. Ry Andriamanitra ô!
Hitanao ny fahotako,
Fantatrao ny fahosako;
Mamindrà fo amiko;
Izaho tsy misalasala
Mba hanatona Anao,
Fa ny Zanakao malala
Maty noho ny otako,

4. Izaho ta-hatory izao
Fa mba sasatra niasa
Tsy heveriko ny lasa,
Fa apetraka aminao
Aoka aho mba hahazo
Fitsaharana izao;
Raha maraina mba fohazy,
Dia hankalaza Anao.

5. Kintan’i Jakoba ô,
Sady Masoandron’aina,
Hazavao ny fo sy saina,
Mba tsy hatahorako
Ny mpanimba sy mpandoza,
Liona mierona,
Izay minia hampidi-doza
Andro aman’alina.

6. Arosoy ny teninao,
Hazavao ny firenena,
Mba ho samy hanantena
Famonjena aminao;
Ka ny manam-pahefana
Aoka hotarihinao,
Mba hitondra fanjakana
Araka ny sitrakao.

7. Fantatrao, Jesosy Ô,
Izay rehetra mitaraina
Ka miandry ny maraina
Sy ny fahasitranana;
Ny kamboty sy mahantra
Aoka hotsarovanao;
Ry Sakaizanay Mpiantra,
Iantrao ny olonao.