723 – He, alina indray izao

1. He, alina indray izao,
Jesosy Tompo ô,
Ka aoka ny mpanomponao
:,: Homban’ny elatrao.:,:

2. Fa iza no hahita anay,
Raho azon-doza izao,
Kanefa kosa aronay
:,: Ireo anjelinao :,:

3. Ka raha hatory izahay,
Ry Rainay tsara ô,
Ny tena sy fanahinay
:,: Dia mba arovinao :,:

4. Ka raha aposakao indray
Ny masoandronao,
Fohazy tsara izahay
:,: Hisaoranay anao :,: