724 – Mpamonjy Masoandronay!

1. Mpamonjy Masoandronay!
Fahazavan’ny alinay,
Ny zavon-tany mba savao
Tsy hanakonany Anao.

2. Tontolo andro Hianao
No anton’ny iainanay;
Raho alina, mombà anay,
Ny faty tsy ho tahotray.

3. Ny aizina mba hazavao,
Tarihonao ny lalana,
Halehanay an’efitra,
Ho tonga any Aminao.

4. Izay marary mba tsaboy,
Ny ory aza afoinao,
Ho toy ny torin-jaza anie
Ny fiadanany izao.

5. Tahio ny hifohazanay
Hanaovanay ny sitrakao
Arnbara-pahatapitra
Ny andro ivelomanay.

6. Raha mby aminao izahay,
Hahita fiadanana,
Fa ao tsy misy alina,
Hianao no Masoandronay.