726 – Efa hariva Jeso tia!

1. Efa hariva Jeso tia!
Tomoera aminay;
Ny fanahinay tahio,
Fa hatory izahay.

2. Fa ny helokay ekenay,
Mahavonjy Hianao;
Ny manjo anay lazainay,
Fa miantra ny fonao,

3. Alina maharitra ela,
Aizi-mampivadi-po,
Fa ny olona fidinao
Tsy mba takona aminao.

4. Hianao no mitahiry
Ny miankina aminao
Voahididin’ny anjely
Ny mialoka aminao.

5. Raha anio no tapitra andro
Izahay mpanomponao,
Aoka izahay hifoha
Ao an-dapaso anao.