713 – Miposaka indray ny masoandro

1. Miposaka indray ny masoandro
Ny ali-maizim-be dia tonga andro.
Ry foko, mba derao ny Ray Tsitoha,
Ka dia andrandrao,
Derao, ankalazao
Ny Rainao soa.

2. Ny loza marobe aty an-tany
Dia niarovany anao izany,
Ka zava-mahafaly no omeny,
Dia fiarovana
Sy fitiavana
Tsy hita lany.

3. Ry Masoandronay, mba mitariha
Ny dianay anio mba tsy hania;
Mahery Hianao ka maharara
Ny fahavalonay
Tsy hahataona anay
Handàny tsara.

4. Ny zavatra manjo tsy mampanahy
Napetraka aminao ny ahiahy,
Ka dia matoky aho, ry Tsitoha!
Omeo ny zanakao
Izay heverinao
Ho mahasoa.