715 – Tonga ny maraina

1. Tonga ny maraina,
Dimbin’alina,
Ka ny Tompon’aina
No isaorana.

2. Raha mbola nandry
Aho, Tompo ô,
Hianao Mpiandry
Dia aroko.

3. Tano sy ampio
Ny madinikao,
Sao hanota anio,
Ka handao Anao.

4. Aoka ny anjara
Fanompoako
Mba ho vita tsara
Ka ho sitrakao.

5. Ary raha lany
Ny fotoako,
Izaho hody any
Anatrehanao.