717 – Andeha raha maraina

1. Andeha raha maraina,
Raho atoandro koa.
Andeha raha hariva,
Hivavaka tokoa;
Fa marina no ento.
Ario ny tahotrao,
Miondreha ao an-trano.
Ka mivavaha ao.

2. Tsarovy ry sakaiza,
Ny havan-tianao;
Raho misy fahavalo,
Mifona ho azy koa;
Ka dia mangataha
Ny soa ho anao,
Jesosy, ‘Lay Mpamonjy,
Alao ho tokinao.

3. Na tsy irery aza,
Fa be ny olona ao,
Ka misy hevi-tsara
Miposaka ao am-po.
Ny hataka mangina
Voaeritreritrao
Ho ren’ny Rainao tia,
Jehovah Tomponao.

4. Mba manatòna Azy
Raha azon’ny manjo;
Tsarovy koa raha faly
Hisaotra ao am-po;
Tsy misy hafaliana
‘Zay mamy toy izao;
Ny fahazoantsika
Mivavaka aminy.