728 – Atreho ny sakafonay

Atreho ny sakafonay,
Jehovah , Mpanome ny soa;
Velominao ny tenanay,
Ny sainay hatanjaho koa.