746 – Mifalia, ry sakaiza!

1. Mifalia, ry sakaiza!
Fa nahazo taom-baovao,
Zanahary no mitaiza,
Ka isaory sy hajao.
Mihirà sy mihobia,
Jeso Tompo no derao,
Miravoa, mifalia,
Velona aina hianao,

Fiv : Mifalia, ry sakaiza!
Fa nahazo taom-baovao,
Zanahary no mitaiza,
Ka isaory sy hajao.

2. Izao no andro mampifaly,
Andro lehibe anio,
Dia hira mahafaly
No hatao ankehitrio;
Zanahary no mitàna,
Mifalia hianao;
Tonon-kira hoe: Hosana!
No hatao aty izao.
Mifalia, sns…

3. He, Hosana, he! Hosana,
Ho Anao, ry Tompo ô!
Fihirana, fiderana
No asandratray izao;
Dera, saotra, hery, laza,
Ho Anao, Mpanjakanay,
Ho Anao anie ny haja,
Raiso ho Anao izao.
Mifalia, sns…