746 – Mifalia ry sakaiza !

1. Mifalia ry sakaiza
Fa nahazo taom-baovao ;
Zanahary no mitaiza
Ka isaory sy hajao !
Mihirà sy mihobia,
Jeso Tompo no derao ;
Miravoa, mifalia,
Velona aina ianao !

Fiv : Mifalia ry sakaiza
Fa nahazo taom-baovao ;
Zanahary no mitaiza
Ka isaory sy hajao !

2. Izao no andro mampifaly,
Andro lehibe anio,
Dia hira mahafaly
No hatao ankehitrio ;
Zanahary no mitàna,
Mifalia ianao !
Tonon-kira hoe : Hosana
No hatao aty izao
Mifalia, sns…

3. He Hosana, he Hosana,
Ho Anao ry Tompo ô !
Fihirana, fiderana
No asandratray izao !
Dera, saotra, hery, laza,
Ho Anao Mpanjakanay !
Ho Anao anie ny haja,
Raiso ho Anao izao !
Mifalia, sns…