748 – Havaozy Tompo ô!

1. Havaozy Tompo ô!
Izao rehetra izao
Ka aoka mba ho hita ao
Ny voninahitrao
Ry Tompo Mpanasoa.
Levony avokoa.
Ho fongotra tsy hisy re
Ny ratsy marobe.

2. Izao taona vaovao
Diavinay izao
Ho fanavaozan-dehibe
Ny tenanay anie!
Ka ny fiainanay
Izay ratsy hatrizay;
Ovay hatramin’ny anio
Ho tsara sy madio.

3. Havaozy , Tompo ô!
Ny Fiangonanao
O! akambano ho iray,
Hiray mandrakizay.
Ry Tompo be fitia,
Tongava, mamangia;
Mba tanteraho aminay
Ny fanavaozanao.