703 – Ry Jehovah Ray Tsitoha

1. Ry Jehovah Ray Tsitoha!
Vory eto izahay
Ray hatramin’ny taloha
Mihainoa ny vavakay
:,: Mitsangàna,:,:
Eto afovoanay.

2. Andro fampakaram-‘bady,
Fifaliam-be izao;
Hianao no mampivady
Raha voatendrinao;
:,: Vady hendry :,:
Lova avy aminao.

3. Ry Jehovah Ray malala!
Mba tezao ireo ho soa,
Samy tsy hisalasala,
Fa hifankatia tokoa;
:,: Hamasino :,:
Mba ho olonao ireo.

4.Ho fanahy mifandanja
Sady tsy ho toy ny roa,
Ho mpivady mifanaja
Sady mifamaly soa;
:,: Akambano :,:
Mba ho fo iray tokoa.