704 – Ry olon-kanao fanekena masina

1. Ry olon-kanao fanekena masina,
Misaora ny Tompo, fa ny sitrapony
No mampikambana
Amim-pitiavana,
Ka dia tsy olon-kisaraka intsony:
Ny tany Edena tsahivina indray.

2. Ny fahamarinan’Andriamanitra
No haingo manendrika ny tokantrano
Ho toy ny lanitra Mamirapiratra.
Ry mpivady marina, Kristy no tano
Handamina ny tokantrano vaovao.

3. Ny fahasoavan’Andriamanitra
No andry manohana ny tokantrano.
Ka mampisandratra
Ny te-ho sambatra,
Izay ankohonanareo atsangano
Hidera ny famindrampo lehibe.

4. Ny fanaky ny tokantrano masina
Manoatra be noho ny volamena:
Ny fivavahana
Sy ny fifonana,
Fisaorana sy fiderana homena
Marain-tsy hariva ny Mpamonjy e!

5. Jehovah Mpitana ny fanekena ô!
Tahio ny toky nomeny ho mafy,
Ho masina sy to,
Ho marina am-po:
Ka izy handresy izay ta-handrafy;
Ho azy ny lova ho mandrakizay.