705 – Ry Tompo Zanaharinay

1. Ry Tompo Zanaharinay!
Jereo ny fivorianay,
Izao lampakaram-bady izao
Tahio sy hamasinonao.

2. Ireo zatovo roa ireo
Manketo anatrehanao,
Fa mifanaiky izy izao
Hivady sy hifanasoa.

3. Mangataka aminao izahay
Hitahy ireo havanay,
Raha ory, mba ononinao;
Raha faly, aza ilaozanao.

4. Arovinao ny tenany,
Tsinjovy ny taranany;
Ho tsara fara anie ireo,
Ho ravoravo toy izao.

5. Ny fifalianay anio
Hitohy hatrary anie!
Ity andro lehibe ity
Ho santatry ny soa ary.