706 – Izao manatrika Anao

1. Izao manatrika Anao,
Ry Jesosy izahay,
Indro tokantrano vao
No haorina indray.
Izahay mangataka
Ny tsodranonao omeo,
Ka avia hanapaka
Ny fiainan’izy ireo.

2. Ho Kristiana velona
Anie ny zanany,
Ho vavolombelona
Fa Anao ny tranony
Aoka mba hamiratra
Ny Filazantsaranao,
Velona hanaraka
Ny fonay ka hazavao

3. Ka ny fiangonana
Hanompoanay Anao,
Hanana olom-banona
Faly ny hiasa ao.
Antenainay marina,
Fa Hianao hanohana
Izay firaisa-masina,
Hisy fahasoavana.