707 – Ry Jesosy be fitia

1. Ry Jesosy be fitia,
Manatreha, manampia
Ny mpanomponao izao
Izay mivavaka aminao
Filaliana madio
No omeo anay anio.

2. ‘Ndreo ny havanay jereo,
Mba ho soa anie ireo:
Tanan-droa mifandray,
Nofo roa tonga iray,
Mifaniry soa tokoa,
Mifanampy, mifanoa.

3. ‘Lay tsodrano hatrizay
No omeo ireo havanay;
Mba ho maro fara anie,
Hanam-panambinana,
Feno fiadanana
Noho ny fitahianao.

4. Raha ory mba vangio,
Mitaraina, mba valio:
Mitoera aminy
Ao an-tokantranony,
Hamasino, hafanao
Ny fitiavany Anao.