708 – Ry Jehovah, Ray Kiady

1. Ry Jehovah, Ray Kiady,
Sy mpikarakara anay
Ka nitahy ny mpivady,
Tao Edena fahizay.
Indro misy tonga koa
Eto anatrehanao,
Manam-pikasana soa,
Ho mpivady hatrizao.

2. Mba tahia, ry Ray mpiahy,
Ny firaisany izao,
Hifanaraka am-panahy
Sy hiankina aminao.
Ny tsodranonao fahiny
Angatahinay indray,
Mba hatao ankehitriny
Hahatò ny hatakay!

3. Raha omenao zaza izy,
Dia mba ampio re,
Hitaizany ny ankizy
Amim-pahendrena be;
Aza avela ho irery
Raha tratry ny manjo,
Fa tafionao ny hery
Mahatanjaka ny fo.

4. Raha ao ny andro tony
Mila haharenoka,
Dia taironao ny fony,
Ry Mpamela heloka,
Raha tapitra ny taona
Efa voafetranao,
Enga ka ho tafahaona
Ao an-danitra aminao.