709 – Jehovah ô, mba mihainoa!

1. Jehovah ô, mba mihainoa!
Indreo, misy olon-droa izao,
‘Zay manam-pikasana soa
Hanorin-tokantrano vao:
O! tahio, O! tahio,
Mba ho tokantrano soa madio!

Fiv : O! tahio, O! tahio,
Mba ho tokantrano soa!

2. Dia angatahinay, Ry Ray
Ny fitahianao ho azy ireo
Ho nofo sy fanahy iray
Ka hifanaja hatrizao.
O! tahio, sns…

3. Fenoy ny fiadananao
Ny tokantranon’izy ireo
Ka mba hamirapiratra ao
Ny fivavahana Aminao.
O! tahio, sns…

4. Tahio ireo, ry Tompo soa,
Mba ho mpivady marina,
Hitana sy hanaja koa,
Ny fanekena masina.
O! tahio, sns…

5. Tahio, hifampitantana
Mandritra ny fiainany,
Ka dia ny fahafatesana
No fetra isarahany.
O! tahio, sns…