711 – Tompo ô, endrey ny fitahiana

1. Tompo ô, endrey ny fitahiana
Izay natodrakao ny zanakao.
Vory eto, feno fifaliana,
Ampoky ny fahasoavanao.
Izay rehetra nikelezan’aina
Dia nomban’ny fitantananao;
Vonona avokoa izay nilaina,
Tsy mba lany ny harenanao

2. Indro tranonovitaina
Hanasoavana taranaka,
Hitaizàna, hanolokoloana
Ireo tanora halain-tahaka.
Izay voafafy, antenaina
Mba hamokatra tsy tapaka;
Dia ho vanona ny firenena,
Ka hitombo, hisandrahaka

3. Izany re, ry Tompo, no finoana
Tananay, ka mba herezonao
Izahay handroso tsy hivaona
Eo ambany fiarovanao.
Ka ny fangataham-pitahiana,
Tompo ô! Akarina aminao
Ny Anaranao no iaingàna.
Hoderaina ny Anaranao!