735 – Arovy, Ry Tsitoha

1. Arovy, Ry Tsitoha,
Ny Tanindrazanay,
Vimbino avokoa
Izay mitondra anay;
Ity Nosy ity tahio,
Mba handry fahizay;
Tantano sy ampio,
Handroso izahay!

Fiv : Ny tsara mba tohano,
Ry Zanaharinay,
Ny ratsy mba sakano,
Mba hiadananay.

2. Tahio ny mpitsara
Nampanapahinao,
Hahay hitondra tsara
Izao olonao izao;
Ny lehibe rehetra
Vangio sy hafanao,
Mba hanam-po miantra,
Hatahotra Anao.
Ny tsara mba tohano, sns…