736 – Mba tahionao, ry Jehovah!

1. Mba tahionao, ry Jehovah!
Ny tanindrazanay,
Ho tsara sy hiova,
Hambininao anie!
Ho tany izay mandroso
Sy sambatra tokoa,
Ka hanjakan’i Jeso
Mpamonjy Tompo soa.

2. Mba tahio ny firenena
Izay monina eto izao,
Handroso hihatsara,
Hatahotra Anao,
Handao ny fomba ratsy
Izay manadala re;
Hanary koa ny sampy
Mampidi-doza è!

3. Mba tahionao ny mpitondra
Nampanapahinao,
Arovy isan’andro
Mba tsy handà Anao;
Tariho lalandava
Hiankina Aminao;
Omeo fahendrena
Hanao ny sitrakao.

4. Mba tahio koa, ry Jehovah!
Ny fiangonanao
Handroso lalandava
Homban’ny herinao,
Hanerana ny tany
Itoeranay izao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao