737 – Ry Ray, tahionao i Madagasikara

1. Ry Ray, tahionao
i Madagasikara
Izay nohasoavinao,
Ka voakarakara,
Ka nandefasanao
Ny teny masinao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

2. Ny fiangonanao,
ry Rain’ny fahazavana,
Izay natsanganao hatao
Fahazavana
Ka nodidianao
Hanao ny asanao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

3. Ny asa maro be sy izay
Fanaovan-tsoa
Miorina eto izao,
Ka sitrakao tokoa;
Ny fanjakana koa,
Izay natsanganao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

4. Ny tokatranonay,
Ny tena sy fanahy,
Ny fivelomanay,
Ry Rainay Izay Mpiahy,
Ireo rehetra ireo
Dia iantsoana Anao.
Ka angatahanay
:,: Ny fitahianao :,: