739 – Ry Jehovah Tompon’aina,

1. Ry Jehovah Tompon’aina,
O, tahio ny taninay!
Mba fohazy, re, ny saina
Sy fanahinay hahay
Mankatô sy hankalaza
Ny Anaranao,
Mba ho fantatray mazava
Ny fitiavanao.

2. Iantraonao, ry Jesosy
Hazavao ny Nosinay,
Ka ny fon’ny Malagasy
Diovy re ka mba ovay,
Tsy hanompo sampy intsony
Fa hazava re,
Ka ho sitraky ny fony
Ny ho masina e!

3. O, tahio ny faritany
Mba handray ny teninao,
Na ambony na ambany
Mba tsarovy, iantrao!
Ny mpitory mba iraho,
Ka hiely anie,
Omeo hery, hatanjaho
Hahavita be!

4.O, Jehovah Ray Mahery,
Sakambino izahay,
Eny, Hianao irery
No mba hany tokinay;
Ka ny ratsy mba sakano
Tsy hanimba anay,
Fa ny tsara no tohano
Hiadananay.

5. Ao koa ny mpanao lalàna
Mba toroy ny marina,
Ireo manam-pahefana
Omeonao sain-dalina!
Ka ny tany mba ampio
Handry fahizay!
O, arovy sy tahio
Ny mpitondra anay!

6. Indreo ny isan-tokantrano
Mba tsidiho, hafanao,
Ka ny zanakay tantano
Sy trotroy ho olonao!
Eny, Tompo, mandrosoa,
Anjakao izahay
Ka onenonao tokoa
Izao ny Nosinay!