740 – He! Ny tany manontolo

1. He! Ny tany manontolo
Mba ambinonao izao,
Ry Jeso Mpanolokolo,
Tena Tompo tsy mandao.
Mba vontosy andon’aina
Mba ho lonaka tokoa,
Tsy ho tany karankaina
Fa ho vokatra tokoa.

2. Mba tahio ny fanjakana
Izay mitondra anay izao
Ireo mpitana ny lalàna
Mba omeo ny hevitrao.
Ny mpifehy isan-toko,
Ny mpikarakara izao
Anehoy ilay vokovoko
Mba hitondra marina ao.

3. Ny komity sy vaomiera
Raha miady hevitra ao
Tsy hitompo hevi-tena
Fa handray ny sitrakao.
Ka ny didinao hatrany
No mba hijoroany izao
Fa ny tetiky ny tany
Dia ho laviny tokoa.

4. Ry Mpanjakan’ny mpanjaka,
Miasà mahery izao
Ireo mpitondra samihafa
Mba toroy ny sitrakao.
Ireo mpanjaka an-tany hafa,
Revon-diadema koa,
Mba sitony re hitafa
Aminao ry Tompo soa.