729 – Ry Jehovah Ray Tsitoha

1. Ry Jehovah Ray Tsitoha
Mba avia hialoha
Sy hiaro ny mpandeha
Lavi-dalana haleha
Mba jereo ny olonao
Sarak’olona irery
Sady tsy mba manan-kery
:,: Ka jereo ry Tomponay!:,:
Mba Tazano ny mpandeha; (in-3)
Hianao no herinay.

2. Ao ny andro mamanala,
Sakambino ao an’ala:
Raha mandeha mita rano,
Mba hazòny sy tantano,
Ka vonjeo ny olonao;
Be ny zavatra mihatra
Izay manimba sy mandratra,
:,: Ka vonjeo, ry Tomponay!:,:
Mba arovy ny mpandeha; (in-3)
Hianao no aronay.

3. Raha ory, mba tohano,
Ka vimbino sy tantano
Tsy ho reraka ny fony,
Aza afoy, fa mba hazòny,
Iantrao ny olonao;
Raha mahantra izy any,
Ory sady mitomany,
:,: Ka vangio, ry Tomponay!:,:
Mba tsarovy ny mpandeha; (in-3)
Hianao no tokinay.