730 – O! tahio ny havanay re

1. O! tahio ny havanay re
Izay handeha lavitra,
Be tokoa ny alahelo
Noho ny fisarahana:
:,: Manatreha:,:
Izao veloma atao izao.

2. Mba sakanonao ny loza
Tsy hamely azy izao;
Raha misy mampahosa,
Asehoy ny herinao;
:,: Mba tantano :,:
Tsy hisaraka aminao.

3. Aoka mba ho tonga soa,
Tsy ho azon-tsampona;
Aoka koa mba hampodina
Eto aminay indray,
:,: Ka hisaotra :,:
Noho ny fivimbinanao.