71 – Mihainoa! Mihainoa!

1. Mihainoa! Mihainoa!
Ny feon’anjely sambatra,
Milaza fa vao teraka
Ny Zanak’Andriamanitra,
Mihainoa izao!

2. Mifalia! Mifalia!
Ry zanak’olombelona,
Fa tonga Ilay Mpanavotra
Antsika izay nifatotra,
Mifalia izao!

3. Mba omeo! Mba omeo!
Ny fonao fa angatahiny;
Ny tenany natolony
Anao izay malalany;
Mba omeo izao!

4. Matokia! Matokia!
Ka manaraha Azy izao;
Ilay Mpamonjy be fitia
Nanetry tena ho anao;
Matokia izao!