71 – Mihainoa, mihainoa

1. Mihainoa, mihainoa
Ny feon’anjely sambatra
Milaza fa vao teraka
Ny Zanak’Andriamanitra !
Mihainoa izao !

2. Mifalia, mifalia
Ry zanak’olombelona
Fa tonga Ilay Mpanavotra
Antsika izay nifatotra !
Mifalia izao !

3. Mba omeo, mba omeo
Ny fonao fa angatahiny !
Ny tenany natolony
Anao izay malalany !
Mba omeo izao !

4. Matokia, matokia
Ka manaraha Azy izao,
Ilay Mpamonjy be fitia
Nanetry tena ho anao !
Matokia izao !