157 – Hobio, ry tra-bonjy

1. Hobio, ry tra-bonjy
Fa indro ny Mpamonjy
Miakatra indray
Tsinjovy Izy any
Mandray ny fanjakany
Ao an-kavanan-dRay

2. Ny hiran’ny anjely
Manako sy miely
Ary an-danitra ;
Injay, ny Ray Tsitoha
Miarahaba koa
Mandray ny Zanaka

3. O, miangà, ry foko
Fa aza mitoloko
Aty an-tany izao ;
Miandrandrà, jereo
Ilay voahombo teo !
Tsitoha Izy ao

4. Naharitra ny mafy
Niady sy nihafy
Ny Tomponao taty
Tahafonao izany,
Fa he ! ny fanjakany
Miandry anao ery