159 – Satrohy voninahitra

1. Satrohy voninahitra
Anjely masina ô !
Ilay voasatro-tsilo teo
Dia Jeso, Jeso, Jeso
Tompo tokana !

2. Ry afa-pahoriana,
Izay ao an-dapany !
Nombany tao an-dalana,
Ka saotra, laza, hery,
Aoka ho Azy re !

3. Taranaky ny lavo ô,
Izay natsangany
Ekeo Izy eram-po
Ka saotra, laza, hery,
Aoka ho Azy re !

4. Ry firenena marobe
Ambany lanitra
Miankohofa maneke
Fa Jeso, Jeso, Jeso
No Mpanjaka re !