165 – Haleloia ! miderà, asandrato

1. Haleloia ! miderà
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia, Haleloia!

2. Haleloia ! mihirà
:,: Lehibe sy masina :,:
‘Lay Mpahary anareo.
:,: Ao ny ranomasina :,:
Sy ny biby marobe
‘Ndray mihoby : Haleloia !

3. Haleloia ! mifalia
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia
Haleloia, Haleloia !

4. Raiso re, ry Tompo ô,
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka Aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio !