161 – Mivelatra eo imasiko

1. Mivelatra eo imasiko,
Ny fiandrianan-dehibe
Itoeran’ny Mpamonjiko,
Dia Jeso ‘Lay nandresy re!
Fa niakatr’Izy ka nandao
‘Ty tany fandalovana,
Mpanjaka ao an-dapany
Ka feno voninahitra.

2. Anjely no manotrona
Arahin’olo-masina:
Ireo dia mandohalika
Am-panajana fatratra.
Ny Tompo eo afovoany,
Mamiratra ny tavany,
Ka feno hasambarana
Izay mahazo taratra.

3. Kanefa tsy mipetraka
Ho endriky ny lanitra
‘Lay Zanak’Andriamanitra
Fa miasa tsy mijanona.
Renao va ny fifonany
Ho an’ny Fiangonany
‘Zay novidiny tamin-dRà,
Ka tiany hampakarina?

4. Ekeo, ry Fiangonana ô !
‘Lay hany Mpanalàlana,
‘Zay mandohaliko amin-dRay,
Ka mitomany ho anao!
Ry Tompo, aza sasatra,
Ifony lalandava e!
‘Zahay izay navotanao,
Fa te-hankao an-danitra.