39 – Faingàna, ry Mpanjaka!

1. Faingàna, ry Mpanjaka!
Handray ny lovanao;
Faingàna re mba haka
Ny tany ho Anao;
Avia hampifaly
Ny malahelo fo;
Afaho ny mijaly
Sy azon’ny manjo.

2. Avia, fa misento
Aty ny olonao;
Ny fanjakana ento,
Fa Tompo Hianao.
Tsy hisy hitomany
Eo anatrehanao.
Hiadana ny tany
Izay alehanao.

3. Ny tendrombohitra avo
Ny lohasaha koa
Ho tonga ravoravo
Sy tretrika avokoa;
Ny be tsy haka an-kery
Ny kely afa-po
Tsy hisy izay ho very,
Tsy hisy izay hanjo.

4. Mpanjaka sy Mpiaro
Mahery Hianao
Ny firenena maro
Hitoky Aminao
Ho avy lalandava
Izao rehetra izao
Hitondra harem-bevava
Ho eo an-tongotrao.

5. Faingàna, ry Mpamonjy,
Ry Tompo be fitia,
Ny olonao tra-bonjy
Miantso hoe : Avia!
Anao ny fiderana
Anao ny laza be,
Anao ny fanjakana
Sy arahaba e !